Diffusore di fragranza con midollini – Olio di Argan-Difuzrr mirisa sa štapićima – Arganovo ulje

Obaveštenje o opasnosti i merama predostrožnosti:
Lako zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka. Štetno za živi svet u voidi sa dugotrajnim posledicama.

Ako je potreban medicinski savet sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Čuvati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako postoje i ako je to moguće učiniti. Nastavite sa ispiranjemIzbegavati ispuštanje –oslobađanje u životnu sredinu..Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa propisim a republike Srbije.

Sadrži: 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on, 1-(1,2, 3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil- 2-naftil)etan-1-on, 4-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-enkarbaldehid, [3R-(3a,3ab,7b,8aa)]-1-(2,3,4, 7,8,8a-heksahidro- 3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-on, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2 ,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on, hekil cinnamal Može izazvati alergijsku reakciju.

Rok upotrebe : 24 mesaca od datuma proizvodnje označen na ambalaži-etiketi


Uvoznik i distributer za Republiku Srbiju:

Sip-Trade doo,Zire Adamovića 6, Zemun,Beograd

Tel. +381 11 3169 366

e-mail: siptrade@yahoo.com

www.siptrade.rs

Godina uvoza: 2023

Neto količina: 125 ml


Proizvođač: Emme Pro srl

Via G. Galilei 41

20875 Burago di Molgora – MB

Italia

tel. +39 039 660617

e-mail :info@emmepro.com