LOVE DECLARATION SPRAY REFILL ROMAR -Osveživač vazduha automatska dopuna 335 cc –250 ML


Uputstvo za upotrebu: Osveživač vazduha formulisan sa prijatnim mirisima. Može se koristiti ručno ili kao dopuna za automatske raspršivače. Neutrališe neprijatne mirise i osvežava vazduh u prostorijama srednje veličine. Izbegavati prekomerno i učestalo korišćenje.

Obaveštenje o opasnosti i merama predostrožnosti:
Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva.Štetno za živi svet u void sa dugotrajnim posledicama.

Sadrži tetrametil acetiloktahidronaftalenze. Može izazvati alergijsku reakciju.
Čuvati van domašaja dece. Čuvati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne bušiti ili spaljivati, čak ni nakon upotrebe. Ne udisati sprej.

Ne dozvoliti kontakt sa očima,kožom i odećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Izbegavati ispuštanje 0slobađanje u životnu sredinu. Odložiti sadržaj/kontejner kod ovlašćenog operatera . AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara ako se ne osećate dobro. Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlažite temperaturama većim od 50ºC/122ºF. Izbegavajte produženo prskanje. Nemojte gutati.

Isparljiva organska jedinjenje (VOC) Sadržaj VOC (p/p): 98,988 % Sadržaj VOC: 794,291 g/l

Sadrži u skladu sa Pravilnik o detergentima , „Službeni glasnik RS“, br. 25/2015-( Uredbom (EC) br. 648/2004 o deterdžentima): Alifatski ugljovodonici > 30% ,parfemi ,Alergeni: LIMONEN; HEKSIL CINNAMAL; CITRONELLOL; LINALOOL
Rok upotrebe : 24 mesaca od datuma proizvodnje utisnutog na ambalaži

Uvoznik i distributer za Republiku Srbiju:

Sip-Trade doo,Zire Adamovića 6, Zemun,Beograd

Tel. +381 11 3169 366

e-mail: siptrade@yahoo.com

www.siptrade.rs

Godina uvoza: 2023.

Neto količina: 250 ml


Proizvođač: Quimi Romar S.L.U.,

Crta. Moncada a Náquera CV 315 – Km. 11,2, 46119 Náquera. Valencia, Španija

Tel: +34 961 390 792

e-mail: info@quimiromar.com

www.quimiromar.com