Dash Wasch-Caps Color Frische 20 WL – Kapsule za pranje obojenog rublja Dash 20 pranja

Uputstvo za upotrebu:

Obezbeđuje dugotrajnu i dubinsku čistinu obojenog rublja. Aktivno pranje od 30°C. Jednostavno stavite prethodno odmereni deterdžent (1 kapsulu) u bubanj mašine za veš, a zatim dodajte veš.

Obaveštenje o opasnosti I merama predostrožnosti:


Izaziva iritaciju kože. Dovodi do jake iritacije oka. Štetnost za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.

Čuvati van domašaja dece.
AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/mišljenje.

AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna I vode.

Ambalažu odložiti u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Može izazvati alergijsku reakciju. Sadrži: SUBTILISIN, TETRAMETIL

ACETILOKTAHIDRONAFTALENI, ALFA-IZOMETIL IONON

Sastav:

Anjonski surfaktanti 5-30%

Nejonski surfaktanti <5%

Sadrži:fosfonat, enzime, mirise (BENZIL ALKOHOL, ALFA-IZOMETIL IONON, KUMARIN). FENOKSIETANOL, BENZIZOTIAZOLINON


Rok upotrebe : 36 meseci od datuma proizvodnje utisnutog na ambalaži

Uvoznik i distributer za Republiku Srbiju:

Sip-Trade doo,Zire Adamovića 6, Zemun,Beograd

Tel. +381 11 3169 366

e-mail: siptrade@yahoo.com

www.siptrade.rs

Godina uvoza: 2022.

Neto količina: 20/1

Proizvođač:

Dalli-Werke GmbH & Co.KG

Zweifaller Straße 120

D-52224 Stolberg

Tel.: 0049 (0)2402 8900

e-mail: dalli-msds@dalli-group.com