OVEN CLEANER DESTELLO-SPREJ SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PEĆNICA DESTELLO – na hladno

Upotreba koja se ne preporučuje: Ne nanositi na spoljašnje delove pećnice, električne ili aluminijumske elemente. Ne koristiti u pećnicama ili mikrotalasnim pećnicama koje se samo čiste.

Obaveštenje o opasnosti I merama predostrožnosti:
Veoma zapaljiv aerosol. Kontejner pod pritiskom: Može da pukne ako se zagreje. Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

Čuvati van domašaja dece. Pročitajte etiketu pre upotrebe. Čuvati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne bušiti ili spaljivati, čak ni nakon upotrebe .Ne udisati sprej. Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom i odećomNositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA TROVANJE/lekara ako se ne osećate dobro. AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno vode. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako postoje i ako je to lako uraditi. Nastavite sa ispiranjem. Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlažite temperaturama većim od 50 oC/122oF.

Sadrži: 2-aminoetanol, etanolamin Alkoholi, C9-11, etoksilovani

Sadrži u skladu sa Pravilnik o detergentima , „Službeni glasnik RS“, br. 25/2015-( Uredbom (EC) br. 648/2004 o deterdžentima): alifatski ugljovodonici 5% – 15% nejonski surfaktanti < 5% fosfati < 5% anjonski surfaktanti < 5%

Rok upotrebe :24 mesecia od datuma proizvodnje označeno na ambalaži ili etiketi

Uvoznik i distributer za Republiku Srbiju:

Sip-Trade doo,Zire Adamovića 6, Zemun,Beograd

Tel. +381 11 3169 366

e-mail: siptrade@yahoo.com

www.siptrade.rs

Godina uvoza: 2023.

Neto količina: 1250


Proizvođač: Quimi Romar S.L.U.,

Crta. Moncada a Náquera CV 315 – Km. 11,2, 46119 Náquera. Valencia, Španija

Tel: +34 961 390 792

e-mail: info@quimiromar.com

www.quimiromar.com