Diffusore di fragranza con midollini profumo Lavanda-Difuzer mirisa sa štapićima sa mirisom lavande

Obaveštenje o opasnosti i merama predostrožnosti:
Lako zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka. Štetno za živi svet u voidi sa dugotrajnim posledicama.

Ako je potreban medicinski savet sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Čuvati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako postoje i ako je to moguće učiniti. Nastavite sa ispiranjemIzbegavati ispuštanje –oslobađanje u životnu sredinu. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa propisima republike Srbije.

Sadrži: 4-terc-butilcikloheksil acetat; linalil acetat; linalool; kumarin. Može izazvati alergijsku reakciju.

Rok upotrebe : 24 mesaca od datuma proizvodnje označen na ambalaži-etiketi

 
 


Uvoznik i distributer za Republiku Srbiju:

Sip-Trade doo,Zire Adamovića 6, Zemun,Beograd

Tel. +381 11 3169 366

e-mail: siptrade@yahoo.com

www.siptrade.rs

Godina uvoza: 2023

Neto količina: 125 ml


Proizvođač: Emme Pro srl

Via G. Galilei 41

20875 Burago di Molgora – MB

Italia

tel. +39 039 660617

e-mail :info@emmepro.com