Diffusore di fragranza con midollini – GelsominoDifuzer mirisa sa štapićima – jasmin

Obaveštenje o opasnosti i merama predostrožnosti:
Lako zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka. Štetno za živi svet u voidi sa dugotrajnim posledicama.

Ako je potreban medicinski savet sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Čuvati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako postoje i ako je to moguće učiniti. Nastavite sa ispiranjemIzbegavati ispuštanje –oslobađanje u životnu sredinu. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa propisim

Sadrži: izoeugenol, 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid, a-metil-1,3-benzodioksol-5-propionaldehid, d-limonen, eugenol, heksil cinamal Može izazvati alergijsku reakciju.a republike Srbije.

Rok upotrebe : 24 mesaca od datuma proizvodnje označen na ambalaži-etiketi


Uvoznik i distributer za Republiku Srbiju:

Sip-Trade doo,Zire Adamovića 6, Zemun,Beograd

Tel. +381 11 3169 366

e-mail: siptrade@yahoo.com

www.siptrade.rs

Godina uvoza: 2023

Neto količina: 125 ml


Proizvođač: Emme Pro srl

Via G. Galilei 41

20875 Burago di Molgora – MB

Italia

tel. +39 039 660617

e-mail :info@emmepro.com