ORIGINAL WASHING-UP LIQUID ROMAR –ORGINALNI TEČNI DETERGENT ZA RUČNO PRANJE POSUĐA ROMAR 1250 ml

Obaveštenje o opasnosti I merama predostrožnosti:
Dovodi do jake iritacije oka.
Sadrži smešu metilhloroizotiazolinona i metilizotiazolinona (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Čuvati van domašaja dece. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako postoje i ukoliko je to moguće . Nastavite sa ispiranjem Ako iritacija oka ne prolazi: Potražiti medicinski savet mišljenje. AKO SE PROGUTA: Pozvati centar za kontrolu trovanja ili lekara ako se ne osećate dobro.Ne gutati . Potražiti medicinski savet/ mišljenje
Sadrži u skladu sa Pravilnik o detergentima , „Službeni glasnik RS“, br. 25/2015-( Uredbom (EC) br. 648/2004 o deterdžentima): anjonski surfaktanti 5% – 15% ,nejonski surfaktanti < 5% ,parfemi. Konzervanse: METILHLOROIZOTIAZOLINON/METILISOTIAZOLINON Alergeni: LIMONEN

Rok upotrebe :24 mesecia od datuma proizvodnje označeno na ambalaži ili etiketi

Uvoznik i distributer za Republiku Srbiju:

Sip-Trade doo,Zire Adamovića 6, Zemun,Beograd

Tel. +381 11 3169 366

e-mail: siptrade@yahoo.com

www.siptrade.rs

Godina uvoza: 2023.

Neto količina: 1250


Proizvođač: Quimi Romar S.L.U.,

Crta. Moncada a Náquera CV 315 – Km. 11,2, 46119 Náquera. Valencia, Španija

Tel: +34 961 390 792

e-mail: info@quimiromar.com

www.quimiromar.com