ALC AIR FRESHENER SPRAY ROMAR- TALK OSVEŽIVAČ VAZDUHA SPREJ ROMAR-405 cc-300 ml

Uputstvo za upotrebu:
Osveživač vazduha formulisan sa prijatnim mirisima. Neutrališe neprijatne mirise i osvežava vazduh u prostorijama srednje veličine. Izbegavati prekomerno i učestalo korišćenje.

Obaveštenje o opasnosti I merama predostrožnosti:
Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva.

Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
Ne prskati na otvoren plamen ili drugi izvor paljenja.
Ne probijati, niti paliti, čak ni nakon upotrebe.Ne udisati sprej.Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANjA/lekara/… ako se osećate loše.
Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°S / 122°F.

Isparljiva organska jedinjenje (VOC) Sadržaj VOC (p/p): 43,262 % % Sadržaj VOC: 416,44 g/l

Sadrži u skladu sa Pravilnikom o detergentima („Službeni glasnik RS“, br. 25/2015)i Uredbom (EC) br. 648/2004 o deterdžentima): Alifatični ugljovodonici: > 30%,Parfemi,Alergeni: LIMONENE; HEKSIL CINNAMAL; CINAMIL ALKOHOL; CITRONELLOL; GERANIOL; BENZIL SALICILAT; ALFA-IZOMETIL IONON; LINALOOL; BUTILFENIL METILPROPIONAL; COUMARIN

Rok upotrebe : 24 mesaca od datuma proizvodnje označen na ambalaži ili etiketi

Uvoznik i distributer za Republiku Srbiju:

Sip-Trade doo,Zire Adamovića 6, Zemun,Beograd

Tel. +381 11 3169 366

e-mail: siptrade@yahoo.com

www.siptrade.rs

Godina uvoza: 2023.

Neto količina:300 ml


Proizvođač: Quimi Romar S.L.U.,

Crta. Moncada a Náquera CV 315 – Km. 11,2, 46119 Náquera. Valencia, Španija

Tel: +34 961 390 792

e-mail: info@quimiromar.com

www.quimiromar.com