Diffusore di fragranza con midollini – Glicine & PapayaDifuzor mirisa od pruća – Visteria i Papaia

Obaveštenje o opasnosti i merama predostrožnosti:
Lako zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka. Štetno za živi svet u voidi sa dugotrajnim posledicama. Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Ako je potreban medicinski savet sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Čuvati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako postoje i ako je to moguće učiniti. Nastavite sa ispiranjemIzbegavati ispuštanje –oslobađanje u životnu sredinu. AKO DOSPE NA KOŽU: Temeljno isperite sapunom i vodom.Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa propisim a republike Srbije.

Sadrži: a-heksilcinamaldehid heksil salicilat linalool 7-Hidrokicitronellal

Rok upotrebe : 24 mesaca od datuma proizvodnje označen na ambalaži-etiketi


Uvoznik i distributer za Republiku Srbiju:

Sip-Trade doo,Zire Adamovića 6, Zemun,Beograd

Tel. +381 11 3169 366

e-mail: siptrade@yahoo.com

www.siptrade.rs

Godina uvoza: 2023

Neto količina: 125 ml


Proizvođač: Emme Pro srl

Via G. Galilei 41

20875 Burago di Molgora – MB

Italia

tel. +39 039 660617

e-mail :info@emmepro.com