FURNITURE CLEANER DESTELLO- Sprej za čišćenje nameštaja i tretiranje drveta

Obaveštenje o opasnosti I merama predostrožnosti:
Izuzetno zapaljiva aerosol.
Kontejner pod pritiskom: Može da pukne ako se zagreje.
Čuvati van domašaja dece.
Čuvati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
Nemojte udisati sprej. Ne dozvoliti da dospe u oči ili na kožu.
Koristite samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
Izbegavajte ispuštanje u životnu sredinu.
. Nemojte gutati.
AKO SE PROGUTA: Pozovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara ako se ne osećate dobro. AKO DOĐE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode..
Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°S / 122°F.

Sadrži u skladu sa Pravilnik o detergentima , „Službeni glasnik RS“, br. 25/2015-( Uredbom (EC) br. 648/2004 o deterdžentima): alifatski ugljovodonici 15% – 30%, nejonski surfaktanti < 5% ,parfemi Alergeni: AMIL CINAMAL; LINALOOL
Isparljivo organsko jedinjenje (VOC) Sadržaj VOC (p/p): 30,55 % Sadržaj VOC: 293,277 g/l

Rok upotrebe :24 mesecia od datuma proizvodnje označeno na ambalaži ili etiketi

Uvoznik i distributer za Republiku Srbiju:

Sip-Trade doo,Zire Adamovića 6, Zemun,Beograd

Tel. +381 11 3169 366

e-mail: siptrade@yahoo.com

www.siptrade.rs

Godina uvoza: 2023.

Neto količina: 300 ml


Proizvođač: Quimi Romar S.L.U.,

Crta. Moncada a Náquera CV 315 – Km. 11,2, 46119 Náquera. Valencia, Španija

Tel: +34 961 390 792

e-mail: info@quimiromar.com

www.quimiromar.com