STAIN REMOVER ROMAR 210 cc  - ROMAR SREDSTVO ZA UKLANJANJE MRLJA 210 ml

Uputstvo za upotrebu:
Sprej za suvo otklanjanje mrlja sa tkanina. 
Obaveštenje o opasnosti I merama predostrožnosti:
Izuzetno zapaljiva aerosol.
Kontejner pod pritiskom: Može da pukne ako se zagreje.
Izaziva iritaciju kože. Izaziva ozbiljnu iritaciju očiju. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
Štetno za vodeni svet sa dugotrajnim posledicama.

Čuvati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. 
Nemojte udisati sprej. Ne dozvoliti da dospe u oči ili na kožu.
Koristite samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
Izbegavajte ispuštanje u životnu sredinu.
AKO SE PROGUTA: Pozovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara ako se ne osećate dobro. AKO DOĐE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.
AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako postoje i nastavite sa ispiranjem.
Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°S / 122°F.
Sastav:  
Alifatični ugljovodonici: > 30%

Rok upotrebe : 36 meseci  od datuma proizvodnje utisnutog na ambalaži

Uvoznik i distributer za Republiku Srbiju: 
Sip-Trade doo,Zire Adamovića 6, Zemun,Beograd
Tel. +381 11 3169 366
e-mail: siptrade@yahoo.com
www.siptrade.rs							

Godina uvoza: 2022. 
Neto količina: 210 ml 


Proizvođač: Quimi Romar S.L.U., 
Crta. Moncada a Náquera CV 315 – Km. 11,2, 46119 Náquera. Valencia, Španija
Tel: +34 961 390 792
e-mail: info@quimiromar.com
www.quimiromar.com
						

Opasnost